Terms and conditions

Algemene voorwaarden

Welkom bij Today.rocks!

Door gebruik te maken van onze diensten, ga je akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden bepalen wat de bindende voorwaarden zijn bij het gebruik van onze website today.rocks en de diensten en producten die via onze website worden aangeboden. Mocht je contact met ons willen opnemen, dan kun je ons een mailtje sturen. Ons algemene mailadres is info@today.rocks. Onze Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Daarvan zullen we je natuurlijk op de hoogte stellen.

1.Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder
de hierna volgende termen verstaan:

a. Health Monks B.V. (met brand name:
Today.rocks) de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Health Monks B.V.
gevestigd aan Badlaan 40, 1399 GN, te Muiderberg, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 85206024. Het BTW-nummer is NL863545555B01;

b. consument: de klant zijnde een natuurlijk
persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen jou en
Health Monks B.V.;

d. website: de website www.today.rocks

2. Wie zijn we?

2.1 Today.rocks is een initiatief (brand) van
Health Monks B.V.
[1] [2]  (“wij” of “ons”). Health Monks
B.V. (hierna: “Health Monks”) is ook eigenaar van de licentierechten van het
merk Today.rocks. Deze licentie is uitgegeven door EUIPO.

2.2 Health Monks handelsnaam is Today.rocks.

2.3 Today.rocks kan ertoe besluiten een deel van, of alle, activiteiten die zij ontplooien over te dragen aan een nieuwe eigenaar. In dat geval kan Today.rocks ertoe besluiten om ook een gedeelte van, of alle, bijbehorende rechten en plichten over te dragen aan de nieuwe juridische eigenaar. Today.rocks kan er ook anderszins toe besluiten om en een deel van, of alle, rechten en vorderingen die voortvloeien uit gesloten overeenkomsten aan een derde over te dragen. Voor zover voor een dergelijke overdracht van verplichtingen toestemming nodig zou zijn van jou, verleen je deze toestemming hierbij bij voorbaat. Als Today.rocks daadwerkelijk overgaat tot overdracht van verplichtingen, ben je bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Je kan de overeenkomst niet ontbinden, wanneer (a) de overdracht verplichtingen plaatsvindt in verband met de overdracht van een onderneming waartoe zowel die verplichtingen als de daartegenover bedongen rechten behoren, of (b) Today.rocks ten opzichte van jou aansprakelijk is voor de nakoming door de derde aan wie verplichtingen worden overgedragen.

2.4 Today.rocks kan ertoe besluiten om de opgebouwde klant-, order- en overige databases en informatie over te dragen naar één of meer nieuwe juridische eigenaren. In dat geval kunnen zij ertoe besluiten om ook een gedeelte van, of alle, bijbehorende rechten en plichten over te dragen aan de nieuwe juridische eigenaar. Voor zover bij de overdracht verplichtingen ten opzichte van jou uit de overeenkomst worden overgedragen, is artikel 2.3 van toepassing.

2.5 Today.rocks kan ertoe besluiten om in de toekomst de activiteiten onder een andere naam dan Today.rocks te ontplooien. De rechten en voorwaarden die tot dan toe golden voor Today.rocks blijven dan onverminderd van kracht, tenzij expliciet anders vermeld in de nieuwe Algemene Voorwaarden.

3. Wat doen we?

3.1 Today.rocks biedt hoog opneembare gepersonaliseerde kwaliteitsupplementen die dankzij een gepatenteerde liposomale technologie direct in je bloedbaan worden opgenomen. Deze worden aangeboden via het meest flexibele & gepersonaliseerde supplementen abonnementsvorm. Dat doen we onder meer door via onze online platforms (website, social media etc.) via een online abonnement supplementen te verkopen en leveren aan consumenten en bedrijven (hierna: “klanten”).

4. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

4.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Today.rocks en op iedere overeenkomst tussen jou en Today.rocks.
4.2 Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

4.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Today.rocks en op iedere overeenkomst tussen jou en Today.rocks.
4.2 Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

5.1 De overeenkomst komt tot stand nadat je a. de gehele bestelprocedure via de website hebt doorlopen; of b. het aanbod en/of de offerte van Today.rocks schriftelijk of via de e-mail hebt aanvaard.
5.2 Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Today.rocks je via de e-mail een bevestiging dat Today.rocks de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail zijn het ordernummer en de overige gegevens van jouw bestelling opgenomen. Indien je het aanbod via elektronische weg hebt aanvaard, bevestigt Today.rocks onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
5.3 Door op ‘bestelling plaatsen’ bij het afrekenen op de website te klikken ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden.
5.4 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door jou onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Today.rocks het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
5.5 Today.rocks kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of je aan je betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Today.rocks op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

6.Website

6.1 Het gebruik van onze website en dienstverlening is beperkt tot hetgeen dat is bepaald op de website en in deze Algemene Voorwaarden.
6.2 Normaal gesproken werkt onze website goed, maar er kunnen zich momenten voordoen dat (een deel van) de website niet werkzaam is. Wij hebben namelijk te maken met externe leveranciers (zoals beheerders, netwerkleveranciers, data centers, telecommunicatie leveranciers) om ervoor te zorgen dat de website het goed doet. Today.rocks is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van (een deel van) de website.
6.3 Het kan voorkomen dat sommige diensten, bijvoorbeeld acties, die door ons worden aangeboden via onze website of via andere kanalen, gebruik maken van aanvullende bepalingen en voorwaarden die door ons op dat moment op een logische plek op de website of in een ander kanaal gepubliceerd worden. Bij het gebruikmaken van die diensten/actie ga je bij het plaatsen van je bestelling ook akkoord met de daarvoor op de website of in het andere kanaal vermelde aanvullende bepalingen en voorwaarden.
6.4 Wij werken ook samen met derde partijen die diensten, bijvoorbeeld acties aanbieden. In dat geval prevaleren onze aanvullende bepalingen en voorwaarden en onze Algemene Voorwaarden altijd boven de door deze derde partijen voor hun diensten en acties gehanteerde voorwaarden.
6.5 De prijzen van onze producten zijn inclusief BTW. Ze zijn inclusief bezorgkosten, tenzij anders is vermeld. De prijzen die op de website vermeld staan zijn de prijzen die gelden, tenzij er duidelijk sprake is van een fout. Prijzen kunnen op elk moment veranderen, maar veranderingen zullen geen invloed hebben op de bestellingen die je al hebt geplaatst.
6.6 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Today.rocks kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Today.rocks afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

7. Bestellen

7.1 Je bestelt Today.rocks altijd in abonnementsvorm.
7.2 Een bestelling wordt altijd in maximaal één doos verzonden.
7.3 Een abonnement gaat in op de dag van afsluiten (“Startdatum”). Je kunt je abonnement vervolgens pauzeren op het moment dat je wil (“Pauzedatum”) en weer heractiveren op het moment dat je wil (“Heractivatiedatum”). Je abonnement wordt na de door jou gekozen periode automatisch vernieuwd.
7.4 Je kunt je abonnement opzeggen tot 5 werkdagen vóór de eerste Vernieuwdatum.
7.5 Je kunt de inhoud van je bestelling ook aanpassen tot 5 werkdagen voor de Vernieuwdatum.
7.6 We streven ernaar je bestelling altijd te verzenden op de weekdag van bestellen, of op de werkdag na de Startdatum.

8. Herroepingsrecht
8.1 Als je als consument bestelt, heb je wettelijk herroepingsrecht en kan je voor ongeopende verpakkingen de overeenkomst voor een eenmalige bestelling gedurende een bedenktijd van 14 dagen. De termijn gaat in op de dag nadat jij, of een vooraf door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of
.1. als je in eenzelfde bestelling meerdere producten hebt besteld: de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
.2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
.3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

8.2 Tijdens de bedenktijd ben je verplicht om zorgvuldig om te gaan met de geleverde producten en de verpakking.
8.3 Indien je als consument gebruik maakt van je herroepingsrecht, meld je dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping op onze website of via een email naar info@today.rocks.
8.4 Na inroeping van het herroepingsrecht, ontvang jij direct een ontvangstbevestiging van ons per e-mail en kun je de bezorgde producten aan Today.rocks retourneren, in originele staat en verpakking.
8.5 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou en je draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
8.6 Today.rocks vergoedt alle van jou ontvangen betalingen, inclusief bezorgkosten die wij aan jou in rekening hebben gebracht voor het geretourneerde product, binnen 30 dagen volgend op de dag waarop je Today,rocks de herroeping hebt gemeld en wij het product retour hebben ontvangen of jij hebt aangetoond dat je het product teruggezonden hebt, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

9.Betalen

9.1 Je kunt betalen met iDeal/automatische incasso (SEPA), Paypal, creditcard en een aantal kleinere betaalmethoden voor België.
9.2 Je betaalt per bestelling. De betaling wordt per bestelling automatisch afgeschreven per door jou opgegeven periode. De eerste betaling wordt afgeschreven meteen na bevestiging van je bestelling.
9.3 Bij een abonnement worden je vervolgbetalingen telkens op, of een aantal dagen na, de Vernieuwdatum van je abonnement afgeschreven. Helaas duurt een SEPA-incasso (herhaalbetaling) bij sommige banken 3-5 werkdagen, daarom kunnen we geen exacte datum van afschrijven noemen.
9.4 Als we het bedrag niet kunnen afschrijven, sturen we je per e-mail een herinnering. Als de betaling dan niet binnen 24 uur is ontvangen, sturen we je een betaallink. Schrijf betalingen nooit handmatig over naar onze rekening of die van onze betaalpartners.

10.Bezorgen
10.1 Als je op werkdagen vóór 15:00 uur bestelt, verpakken en versturen we jouw thee nog diezelfde dag. In 95% van de gevallen heb je het dan de volgende dag in huis. Als je na 15:00 uur bestelt, wordt je bestelling de eerstvolgende werkdag verzonden en de daaropvolgende werkdag bezorgd.
10.2 Het staat Today.rocks vrij om een bestelling te weigeren of te annuleren.
10.3 Today.rocks kan de mogelijkheid (gaan) bieden om via andere kanalen te bestellen, bijvoorbeeld via Facebook. In dat geval gelden ook de Algemene Voorwaarden.
10.4 Je bestelling wordt bezorgd op het door jou opgegeven adres. Dit bezorgadres kan afwijken van je huisadres.
10.5 Bestellingen worden alleen bezorgd in Nederland. Voor bezorging in andere landen geldt een toeslag die berekend wordt volgens de verzendkostenberekening van PostNL voor brievenbuspakketten naar het betreffende land.
10.6 Zodra je bestelling definitief geplaatst is op de website, is het niet meer mogelijk om je bezorgadres voor die bestelling aan te passen of de inhoud van je bestelling te wijzigen.
10.7 Today.rocks spant zich in om de geplaatste bestelling op het afgesproken bezorgmoment af te leveren. Het kan echter voorkomen dat dit door omstandigheden niet lukt. In dat geval zal zo snel mogelijk aan de klant worden gecommuniceerd dat de bestelling niet op het afgesproken bezorgmoment kan worden bezorgd. Je kan hier een bericht over ontvangen van Today.rocks, of van onze vervoerder (PostNL).
10.8 We hopen natuurlijk dat je je supplementen goed gaat vinden. Maar mocht dat nu niet zo zijn, dan mag je ongeopende & ongeschonden zakken en producten terugsturen naar ons. Als je contact opneemt met onze klantenservice (info@today.rocks) zullen wij je een retourlabel geven. Dan is verzending voor jou gratis. We kunnen eventuele verzendkosten die je maakt door het pakket te retourneren zonder gebruik te maken van ons retourlabel helaas niet vergoeden. Als je een briefje in de doos doet met je adresgegevens & mailadres (en het liefste ook het ordernummer, maar dat is geen vereiste), zorgen wij dat we de kosten voor de producten terugboeken op je rekening.

11. Account

11.1 Om te bestellen, wordt een account aangemaakt. We hebben daarvoor ten minste van je nodig: je naam, adres inclusief postcode, eventueel alternatief bezorgadres inclusief postcode, telefoonnummer en woonplaats. Door te bestellen geef je toestemming dat deze gegevens worden gebruikt voor het beheer van je profiel en in het kader van de afrekening en bezorging van je producten.
11.2 Bij het aanmaken van een account kun je een wachtwoord kiezen, zodat je de volgende keer sneller kunt bestellen en zodat je kunt inloggen op je account op de website. Let op dat je dit wachtwoord niet deelt met anderen.
11.3 Om een bestelling te plaatsen, een account aan te kunnen maken en gebruik te maken van de diensten van Today.rocks moet je ten minste 18 jaar oud zijn.
11.4 Je staat er tegenover Today.rocks voor in dat de door jou verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Eventuele wijzigingen dien je voorafgaand aan je bestelling aan ons door te geven.
11.5 Het staat Today.rocks te allen tijde vrij om het aanmaken van een account naar eigen inzicht te weigeren en/of een account te beëindigen dan wel de toegang tot de account te ontzeggen zonder opgaaf van redenen. Een beëindiging van een account wordt door ons per mail aan je kenbaar gemaakt.

12. Intellectuele eigendom

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van onze website en onze dienstverlening berusten uitsluitend bij Today.rocks en/of onze licentiegevers.
12.2 Het is niet toegestaan om gebruik te maken van (gedeeltes van) beelden, teksten en andere content die op de website wordt of is gebruikt, met uitzondering van de mediakit die alleen gebruikt mag worden in combinatie met een vermelding van de copyrights.
13. Aansprakelijkheid
13.1 Today.rocks besteedt de uiterste zorg aan haar producten en deze voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en eisen van voedselhygiëne.
13.2 De producten kunnen soms met een kleine marge afwijken van de opgegeven samenstelling, beschrijving en/of afbeelding. Today.rocks kan indien nodig kleine wijzigingen aanbrengen aan de af te leveren supplementen.
13.3 Indien eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de gebruiker zelf of een derde en/of gebreken die zijn veroorzaakt door externe factoren of verkeerd of onkundig gebruik, is Today.rocks daarvoor niet aansprakelijk.
13.4 Eventuele klachten dien je meteen dan wel binnen redelijke termijn na bezorging te melden via info@today.rocks onder duidelijke en volledige beschrijving van de klachten.
13.5 Today.rocks is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of gevolgschade (inclusief verlies van winst) van jou of derden veroorzaakt door (a) onze dienstverlening; of (b) door het gebruik maken van onze dienstverlening; of (c) door de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet wanneer sprake is van opzet of verwijtbare grove schuld van Today.rocks en/of de tot haar bedrijfsleiding behorende ondergeschikten.
13.6 Today.rocks is niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht of onvoorziene omstandigheden. Wij kunnen de overeenkomst dan ontbinden zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.
13.7 Today.rocks heeft het recht een reeds geaccepteerde bestelling door middel van een mailbericht te annuleren, zonder daarvoor ten opzichte van jou aansprakelijk te worden gesteld.
13.8 Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat je maakt van onze dienstverlening (daaronder begrepen het gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie je de producten deelt). Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer van de gebruiker, ook als jij Today.rocks daarvan tevoren op de hoogte hebt gesteld. Today.rocks kan geen rekening houden met specifieke voedselallergieën en intoleranties, anders dan die reeds vermeld staan bij onze producten. Today.rocks kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen bij jouzelf of derden.
13.9 Deze clausule is alleen van toepassing indien je handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Je vrijwaart Today.rocks voor welke claim dan ook van derden op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van onze dienstverlening, indien wij daarvoor jegens jou niet aansprakelijk zijn.

14. Persoonsgegevens

14.1 Toda.,rocks verwerkt de persoonsgegevens van jou conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

15. Algemeen

15.1 Deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van onze dienstverlening kunnen te allen tijde door ons worden aangepast. Ook hebben we te allen tijde het recht om onze dienstverlening stop te zetten.
15.2 In het geval een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig is en/of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal dan automatisch worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan het doel van de nietige of vernietigde bepaling.
15.3 Op deze Algemene Voorwaarden en onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen, tenzij je ervoor kiest om, binnen een maand nadat Today.rocks zich jegens jou op de algemene voorwaarden heeft beroepen, het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
15.4 In aanvulling op het voorgaande is het mogelijk om geschillen te laten beslissen via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/)

Jouw winkelmand (0)

Je winkelmand is leeg

Dit vind je misschien ook leuk :